Stralingsbescherming voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur 2023 - V (Eindhoven)

Stralingsbescherming voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur 2023 - V (Eindhoven)
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
 
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
Wilt u zich alleen inschrijven voor het herexamen? Zie onze agenda en klik hier

Meer informatie over het examenreglement

Algemeen

Het onderzoeken of behandelen van patiënten met röntgenstraling is een handeling die is voorbehouden aan artsen (Wet BIG), waarvoor onder meer formele deskundigheid op het gebied van de stralingsbescherming is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, Bbs en de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling). Met deze opleiding kan de vereiste deskundigheid worden verkregen door artsen die gebruik maken van röntgenapparatuur. Voor de vereiste bekwaamheid is vaardigheidstraining, bijvoorbeeld tijdens de medische specialisatie en door een applicatietrainingen op een specifiek röntgenapparaat tevens noodzakelijk.

De opleiding is erkend door de overheid conform de Regeling stralingsbe-scherming medische blootstelling, 22 januari 2018, Stcrt. Nr. 2758, artikel 3.
De inhoud van de opleiding is vastgesteld door de opleidingscommissie van Boerhaave Nascholing, in overleg met vertegenwoor¬digers van de Beroepsver-enigingen en mede op grond van door de overheid gepubliceerde eisen.
De wettelijke eindtermen van de opleiding zijn beschreven in de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Stcrt. Nr. 1349, 10 januari 2018, bijlage 5.3, onderdeel A).

Doel van de opleiding
De opleiding stralingsbescherming voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur richt zich op de medisch specialist die röntgenstraling hoofdzakelijk ondersteunend gebruikt bij interventies. De medisch specialist voert de handelingen met röntgenstraling zelf uit, of geeft daarvoor opdracht. Hij is daarbij eindverantwoordelijke voor de individuele blootstelling van patiënten, proefpersonen en andere medisch blootgestelde personen.

De opleiding richt zich in de eerste plaats op de invulling van deze eindverantwoordelijkheid, d.w.z. dat de medisch specialist zich bewust is van het feit dat:

  • hij vooraf keuzes moet maken of het verantwoord is om röntgenapparatuur te gebruiken om zijn medische doel te bereiken en zo ja, welk röntgenappa-raat daar verantwoord voor kan worden ingezet (rechtvaardiging)
  • hij vervolgens keuzes moet maken om de röntgenapparatuur op een ver-antwoorde manier te gebruiken, voor de patiënt (optimalisatie) én voor zichzelf en zijn omgeving (optimalisatie en dosislimitering).

Daarnaast heeft de opleiding tot doel om de medisch specialist een gesprekspartner te laten zijn van personen die betrokken zijn bij de medische blootstellingen waarvoor de specialist verantwoordelijk is. Dat is in de eerste plaats de patiënt en kunnen verder zijn de laborant en ander ondersteunend medisch personeel, de klinisch fysicus, de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, de stralingsbeschermingsdeskundige, maar ook bijvoorbeeld leveranciers van röntgenapparatuur.

Doelgroepen
De opleiding is bestemd voor medisch specialisten (al dan niet in opleiding) die verantwoordelijkheid krijgen voor medisch gebruik van röntgenapparatuur voor planning, interventie of verificatie. Het betreft met name (maar niet uitslui-tend) cardiologen, chirurgen, orthopeden, urologen, anesthesiologen, maag-, darm-, leverartsen en longartsen

Deze opleiding is niet bedoeld voor radiologen (inclusief interventieradiologen en nucleair radiologen) en radiotherapeuten-oncologen. Voor hen organiseert Boerhaave Nascholing een specifieke opleiding.
Deze opleiding is ook niet bedoeld voor bedrijfsartsen die de erkenning stralingsarts willen behalen en niet voor tandartsen en/of MKA-chirurgen die specifiek met een cone beam CT (CBCT) werken. Voor hen gelden andere deskundigheidseisen op het gebied van de stralingsbescherming.

Vanwege het belang van stralingsbescherming voor zowel patiënten als medewerkers, wordt het aanbevolen de opleiding stralingsbescherming aan het begin van de opleiding tot medisch specialist te volgen. Tevens voorkomt deelname aan het begin van de specialistenopleiding eventuele vertraging bij de inschrijving in het specialistenregister (RGS) vanwege een ontbrekend diploma.

Opzet van de opleiding
De opleiding wordt ongeveer zes keer per jaar gegeven op verschillende locaties in Nederland.

De opleiding beslaat ongeveer 32 uur studiebelasting verdeeld in

  • ca. 16 zelfstudie-uren en
  • ca. 16 contacturen (inclusief schriftelijk examen).

De contacturen worden ingevuld in twee aaneengesloten dagen met

  • hoorcolleges en interactieve colleges,
  • een examentraining en
  • het schriftelijke examen.

De contacturen worden verzorgd door stafdocenten van de afdeling Radiologie van het LUMC.

Opleidingsmateriaal
Het zelfstudiemateriaal wordt uiterlijk vier weken voor de start van de opleiding verstrekt en bestaat uit:

  • een syllabus,
  • een e-learning 'Radiobiologie', bestaande uit vijf modules van elk ongeveer 1 uur,
  • een video 'Animatie C-boog', waarin de werking van een mobiel röntgen-toestel  voor doorlichting (C-boog) wordt uitgelegd en

De deelnemers worden geacht vóór de eerste opleidingsdag het zelfstudiemateriaal te hebben bestudeerd.

De papieren syllabus wordt aan de deelnemers toegestuurd. 
De syllabus is ook digitaal beschikbaar in de persoonlijke leeromgeving van de deelnemers op www.boerhaavenascholing.nl. In de persoonlijke leeromge-ving staan ook het overige zelfstudiemateriaal (e-learningsmodules 'Radiobio-logie' en de video 'Animatie C-boog') en de hand-outs van de colleges. 
Aan het begin van de eerste opleidingsdag worden de hand-outs van de colleges op papier verstrekt, zodat daarin aantekeningen kunnen worden gemaakt.

Aan het einde van de eerste opleidingsdag is er (facultatief) gelegenheid tot het stellen van vragen aan een stafdocent. De deelnemers kunnen aan het einde van die dag ook het zelfstudiemateriaal en het materiaal dat is aangereikt op de eerste dag bestuderen. 

Examen
Aan het einde van de tweede opleidingsdag wordt het schriftelijk examen afgenomen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (vier keuzes) en duurt 1 uur. Tijdens het examen mag geen literatuur worden geraadpleegd. Voor het examen is het bezit van een (eenvoudige) rekenmachine noodzakelijk (Boerhaave Nascholing heeft tijdens het examen leen-rekenmachines beschikbaar). Bij het examen wordt u verzocht zich te identificeren met een wettelijk geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs of paspoort).

Het zelfstudiemateriaal (syllabus, e-learningsmodules 'Radiobiologie', video 'Animatie C-boog') en de hand-outs van de hoorcolleges behoren integraal tot de verplichte examenstof.

Bij de berekening van het examencijfer wordt een gokkanscorrectie toegepast. De deelnemer is geslaagd met een eindcijfer van ten minste 5,5. De examenuitslag wordt per brief bekend gemaakt, uiterlijk circa vier weken na de afname-datum. Het ondertekende diploma wordt bijgevoegd. Voor deelname aan een herexamen (bij één van de volgende cursussen) dient u zich zes weken tevoren aan te melden (zie voor data en inschrijfcondities: www.boerhaavenascholing.nl).

Diploma
Aan deelnemers die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt het diploma verstrekt Stralingsbescherming voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur.