Individueel praktijkplan MTVP

Beste huisarts,

Voor je ligt het aanvraagformulier van het individueel praktijkplan MTVP (Meer Tijd Voor de Patiënt). 

Naam en AGB-code praktijk

Onder praktijk wordt verstaan de entiteit die onder één AGB code zorg verleent aan een groep onder die AGB-code op naam ingeschreven patiënten, zoals een solopraktijk of een volledig maatschap. Een HOED met aparte praktijken en een kostenmaatschap, is niet één praktijk.

Naam praktijk *

AGB-code praktijk *

Adres

Het patiëntenaantal dat ingeschreven is bij deze huisartsenpraktijk op peildatum 1/1/2023 *

Ofwel 'ION' Inschrijving Op Naam.

E-mail adres voor correspondentie *

Naam en AGB code praktijkhoudende huisarts(en)

Graag opgeven welke praktijkhoudende huisartsen bij deze praktijk horen.

Naam huisarts *

AGB-code huisarts *

 

1. Interventies 'Anders werken'

Kies tenminste één interventie in jaar 1 en tenminste één andere in jaar 2.

Jaar 1 *

Jaar 2 *

2. Interventies 'Voeren andere gesprek'

Kies één interventie, deze loopt twee jaar door.

Jaar 1 en 2 *

3. Interventies 'Samenwerken met het netwerk

Kies twee interventies in jaar 2. 

N.B.: *keuze onder voorbehoud, afhankelijk van definitieve aanbod.

Jaar 2 *

Gewenst kwartaal van instroom

Toelichting:

Vanaf 1 april 2023 kan per kwartaal maximaal 25% (o.b.v. patiënten aantallen, dit is ruim 130.000) van de regio instromen in de MTVP-prestatie. Uiterlijk 1 januari 2024 zijn alle huisartsenpraktijken in staat gesteld in te stromen.

Hieronder kun je weergeven wanneer je het liefst wilt instromen.

Indien er meer inschrijvingen zijn dan dat het kwartaal toelaat, dan schakelen we een notaris in voor onafhankelijke loting.

  • Dien je uiterlijk maandag 27 maart dit fomulier in, dan doe je mee met MTVP en de eventuele loting. 30 maart wordt de uitslag gecommuniceerd.
  • Dien je later dan maandag 27 maart dit formulier in, dan doe je mee met MVTP, maar niet mee met de eventuele loting, dan sluit je achter aan bij de instroom.

N.B. Het is niet verplicht om mee te doen aan de MTVP, je kunt het hier ook aangeven als je praktijk niet wenst in te stromen.

Onze praktijk wenst in te stromen

Ondertekening

Bovengenoemde(n) verklaart/verklaren zich te committeren aan de leidraad MTVP. 

Dat betekent:
1.    Dat bovengenoemde(n) deelneemt/deelnemen aan de door de Rijn en Duin ondersteunde halfjaarlijkse intervisiebijeenkomsten

2.    Dat bovengenoemde(n) in jaar 1 en jaar 2 de hierboven geselecteerde interventies afneemt/afnemen

3.    Dat bovengenoemde(n) medewerking verleent/verlenen aan de monitoring zoals beschreven in het regioplan. Zie hier de bijlage van het definitieve regioplan.

Ondertekening *